Eugenia Shefer by Glenn Prasetya

By  |  Comments

Eugenia Shefer

Model: Eugenia Shefer |VTM|
Makeup: Philipe Karunia
Photo Assistants: Ricko Sandy, Isnaini
Photographer: Glenn Prasetya
Website: www.glennprasetya.com
An exclusive look of Glenn Prasetya's latest shoot featuring model Eugenia Shefer in a superb new series.

Eugenia Shefer Eugenia Shefer Eugenia Shefer Eugenia Shefer Eugenia Shefer Eugenia Shefer